Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

Call for papers


STUDIA TRANSLATORICA

VOL. 16 (2025)

Nauka o translacji: paradygmaty – metodologie – metody


Szesnasty tom czasopisma Studia Translatorica poświęcimy metanaukowym aspektom badań nad translacją oraz prezentacji wyników badań, w których stosowane są metody specyficzne dla eksploracji rzeczywistości translacyjnej. Celem tego tomu jest ukazanie paradygmatycznej różnorodności obecnej w obserwacjach rzeczywistości translacyjnej oraz w obszarze stosowanych metod badawczych. Różnorodne podejścia w badaniach fenomenu translacji pozwalają na ukazanie złożoności przedmiotu badań. Dodatkową korzyścią dla naukowej refleksji o translacji byłoby osiągnięcie wzajemnie uzupełniających się wyników badań i eksplikacji, co przyczyniłoby się do pogłębionego zrozumienia zjawiska tłumaczenia. Planowany tom ma dowodnie ukazać założoną komplementarność perspektyw w ich specyfice paradygmatycznej.

Czekamy na artykuły, które bezpośrednio odnoszą się do aspektów metanaukowych, oraz na artykuły, które prezentują wyniki badań różnych rodzajów tłumaczenia. Równie interesujące są kwestie dydaktyki translacji, rozpatrywane w określonym wyprofilowaniu paradygmatycznym i koncepcyjnym.

Propozycje artykułów należy przesłać do 15 września 2024 r. na adres redakcji: studia.translatorica@uwr.edu.pl. Propozycja artykułu powinna zawierać tytuł, abstrakt liczący 150–200 słów oraz 3–5 słów kluczowych. Autorzy i Autorki otrzymają informację o przyjęciu lub odrzuceniu abstraktu przed 30 września 2024 r. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu abstraktu Autorzy i Autorki zostaną poproszeniu o złożenie manuskryptu artykułu za pośrednictwem platformy OJS (http://ojs-atutoficyna.pl/index.php/studiatranslatorica) najpóźniej do 28 lutego 2025 r.

Publikacja planowana jest na rok 2025.

Wskazówki redakcyjne znaleźć można na stronie internetowej czasopisma pod adresem: http://www.studia-translatorica.pl/pl w zakładce Dla Autorów.