Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania w czasopiśmie Studia Translatorica uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

Przesyłając teksty do publikacji w czasopiśmie Studia Translatorica, Autorzy wyrażają tym samym zgodę na poddanie ich procedurze recenzowania. Nadesłane prace poddane są wstępnej ocenie przez Redakcję. Redakcja zastrzega sobie jednocześnie prawo do podjęcia decyzji o niewysłaniu pracy do recenzji, jeżeli uzna, że nie spełnia ona standardów naukowych i akademickich.

We wstępnej ocenie Redakcja bierze pod uwagę:

  • zgodność tekstu z profilem czasopisma,
  • oryginalny wkład Autora tekstu w podejmowaną problematykę,
  • zgodność tekstu z wymogami formalnymi czasopisma.

Po wstępnej ocenie artykułu Redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji wydawanego numeru czasopisma.

Zachowanie poufności i anonimowości

Procedura recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności i anonimowości w trybie recenzji podwójnie ślepej (double blind review).

Prace oceniane są przez recenzentów reprezentujących placówki inne niż te, z których wywodzą się Autorzy recenzowanych prac. Recenzentami nie są również osoby mogące pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.

Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących Lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze czasopisma oraz na stronie internetowej czasopisma.

Recenzja

Recenzent ocenie poddaje pracę badawczą, sposób sformułowania problematyki, dobór metody badawczej i wykorzystanych źródeł, strukturę formalną tekstu, jak również poprawność językową. W razie potrzeby recenzent załącza uwagi i komentarze, które mają na celu podniesienie jakości artykułu.

Recenzja ma formę pisemną. Ocena recenzenta powinna być rzetelna, obiektywna, bezstronna i właściwie uzasadniona oraz kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji, dopuszczenie artykułu po naniesieniu stosownych korekt lub o jego odrzuceniu.

W przypadku wyraźnie rozbieżnych ocen Redakcja powołuje trzeciego recenzenta oraz konsultuje teksty i recenzje z Radą Redakcyjną i Radą Naukową czasopisma.

W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów lub podejrzenia wykorzystania w recenzowanym tekście prac innych autorów bez wskazania źródła, recenzent powinien niezwłocznie poinformować o tym Redakcję.

Zanonimizowane oceny recenzentów wraz z ewentualnymi komentarzami są przekazywane Autorowi, który zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych zmian lub ustosunkowania się do uwag recenzentów we wskazanym terminie.

Autor pracy informowany jest o wyniku recenzji oraz decyzji Rady naukowej drogą mailową.

Załączniki