Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

List of authors

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

  • Jixin Qiu, Zhejiang International Studies University

R

S

T

t

T

U

V

W

Y

  • Yilei Yuan, Zhejiang International Studies University

Z